15 มีนาคม 2566
  • โดย : นายศักดาวัฒน์ พลแสน | เข้าชม : 12 | ข่าวสารการศึกษา E-news

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี ๒๕๖๖ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี ๒๕๖๖ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช มอบหมายให้นายวสันต์ กิวัฒนา รอง ผอ.สพม.ฉช เป็นประธานการรับฟัง แนวทางการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี ๒๕๖๖ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ดังที่กล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา