19 กันยายน 2565
  • โดย : ผู้ดูแลระบบ | เข้าชม : 90 | ข่าวสารการศึกษา E-news

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยม

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยม

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล