14 มีนาคม 2566
  • โดย : นายศักดาวัฒน์ พลแสน | เข้าชม : 26 | ข่าวสารการศึกษา E-news

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายวสันต์ กิวัฒนา รองผอ.สพม.ฉช, นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา