17 สิงหาคม 2564
  • โดย : ผู้ดูแลระบบ | เข้าชม : 54 | ข่าวเครือข่าย E-network

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5 จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ตามกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5 จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ตามกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5 จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยนางสาวสมคิด โยธี เจ้าของกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ตามกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้เรียนสู่การเรียนรู้อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC โดยมีนายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดกิจกรรม มีนายพิทยา แม่นทรง เป็นวิทยากรให้การอบรม ต่อคณะครู การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้สินค้าด้วยโปรแกรม Illustrator            หลังจากออกแบบในโปรแกรม Illustrator เสร็จเรียบร้อย คณะครูได้ทดลองทำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้า พร้อมพรีเซนต์ ผ่าน ระบบ Google Meet พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่ ต่อนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ หรือบูรณาการกับวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี