มาตรการของ สพม.ฉช

1. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

2. ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

6. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

8. ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

9. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน