การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรเกิดจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรักองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้