การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

  

การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

  

การพิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา