กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ


นางสาวจิรันธนิน คนกลาง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายปัญญา คลังมนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริพร เจิมภักดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายกิจจา ตรีสาม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวจิรันธนิน คนกลาง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายโกวิทย์ เสือสกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวทัดดาว ผิวผัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน