กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นางอุไรวรรณ อินทะสะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร