คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (ก.ต.ป.น.)

นายวรพจน์ สิงหราช

ประธานกรรมการ


นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ


นายสมชาย จันทรศร

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน


นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา


นางรุจิรดา วรรณศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย


นางอรวดี สินเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


ผศ.ดร สายฝน เสกขุนทด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล


นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร

กรรมการและเลขานุการ