ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


นายวนิชชัย แก่นภมร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา


นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒


นายพงศ์รพี ปรีดานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี


นางอภิญญา นิยม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชสฤษฎิ์ ๕


นายกฤษณะ ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา


นายวิเชียร นิกรประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา


นางสาววัชนี ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม


นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา


นายสมภพ ดวงชะอุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ


ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางอมรวดี สินเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


นายสมศักดิ์ สนกนก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์


นายใย ยศยิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม


นายสรวีย์ สุริยวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคล้าวิทยาคม


นายวัฒนพงษ์ คชปักษี

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา


นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา


นายพเยาว์ เกตานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)


นางศิริภัณฑ์ แก้วมณี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา


นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต


ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา


นายวรรณรัตน์ เหลือศิริ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา


นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาาคม


นายโกศล วรพุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา


นางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม