กลุ่มอำนวยการ

นางยุภา ประจงจัด

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวปิยธิดา ศธรรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอรอุมา คำเพราะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธันนธร กุศล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมภพ แดดภู่

พนักงานขับรถ