กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนภาพร สะมัน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวกมลวรรณ เรืองไพศาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสายน้ำผึ้ง หินแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกรนญา เอี่ยมยิ้ม

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺบัติงาน