กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจันทิมา เทศนา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางอังค์ริสา เขียวจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นายภาคีนัย วรศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชลธิชา ชูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวณัฐหทัย เผือกขวัญนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวบุศรินทร์ ผสมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน