กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางอรัญญา พูลเกษม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุธาสินี วิเศษศักดิ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายบุญเลิศ บุญมาชู

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางคุณัญญา เกสโร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ