กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนันทนา อนันตรกิตติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา


นางอุไรวรรณ อินทะสะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายทินภัทร ธัญญเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวสุวิมล ปัสสาวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวศิริรัตน์ สำโรง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนุชจรีย์ ตระการโกวิท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายภควัต รักขาว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์

นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ